Poskytování stravovacích služeb v areálu ZOO Praha je na dobré úrovni

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se na úseku hygieny výživy věnuje pravidelné kontrole poskytovatelů stravovacích služeb. Zaměřuje se také na známá a veřejností vyhledávaná místa. Jedním z nich je areál Zoologické zahrady hlavního města Prahy (ZOO Praha) v pražské Troji, kam ročně zavítají statisíce návštěvníků. V průběhu letošního července zde proto pražští hygienici provedli kontroly 4 restaurací a 13 stánků nabízejících široký sortiment teplých, studených, sladkých pokrmů a nápojů, ledové tříště a zmrzliny. Při kontrolách se sledovalo hlavně plnění povinností provozovatelů zařízení stravovacích služeb, zejména dodržování správné výrobní a hygienické praxe při výrobě pokrmů.

K zásobování vodou a hygienickému zázemí personálu

 

Všechny stánky i restaurace splňovaly požadavek na přívod pitné tekoucí vody napojením na vodovodní řad a měly k dispozici zařízení pro mytí rukou, včetně prostředků na mytí rukou (tekuté mýdlo) a následné hygienické osušení (papírové ručníky).

 

K podmínkám pro uchovávání a výdej potravin a pokrmů

 

V této oblasti jde především o to, aby měl poskytovatel stravovacích služeb zajištěn dostatečný počet chladících a mrazících zařízení pro úchovu potravin a pokrmů vyžadujících uchovávání v chladu nebo za mrazírenských teplot. Zároveň však musí být k dispozici adekvátní počet výdejních ohřívacích zařízení pro uchování teplých pokrmů. Hygienici provedli namátkové měření teploty teplých a studených pokrmů či jednotlivých surovin. Zkontrolovali rovněž data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti potravin a pokrmů. Nevynechali ani kontrolu správného značení potravin a polotovarů vlastní výroby. Sledovali také způsob značení alergenů u nabízených pokrmů, provozní hygienu stánků a jejich okolí. Pozornosti hygieniků neušly ani způsoby zajištění likvidace odpadu, jak v samotných stáncích, tak v rámci celého areálu ZOO.

 

FOTO č. 1: pohled na vstup do areálu ZOO Praha

 

Zdroj: kudyznudy.cz-CzechTourism

 

Ke kontrole kvality olejů a tuků pro smažení

 

Převažující kuchyňskou úpravou teplých pokrmů v kontrolovaných provozovnách je ve stravovacích zařízení v areálu pražské ZOO fritování a smažení. Z tohoto důvodu byla ověřována kvalita olejů a tuků ve smažících a fritovacích zařízeních. Ve dvou restauracích hygienici odebrali vzorky olejů na chemické vyšetření obsahu polymerních triacylglycerolů, jejichž obsah úměrně roste se zhoršující se kvalitou použitého oleje. Výsledky laboratorních analýz byly vyhovující..

 

Zmrzliny v ZOO v pořádku

 

Letnímu období kralují zmrzliny, proto byla ve třech stáncích jejich výroba a podávání kontrolována i odběrem vzorků točených zmrzlin a suchých směsí pro jejich výrobu. Celkem bylo odebráno 9 vzorků vzorků na mikrobiologické vyšetření, přičemž dva vzorky točené zmrzliny, které byly odebrány v jednom stánku, nevyhověly v ukazateli Enterobacteriaceae, což svědčí  o nedostatečné hygieně výroby. V tomto případě nařídili hygienici opatření – příkaz k provedení sanitace výrobního stroje. Účinnost sanitace byla ověřena opakovaným odběrem vzorku zmrzliny, který již byl v daném ukazateli vyhovující. Ostatní vzorky zmrzlin vyhověly požadovaným parametrům.

 

FOTO č. 2:  do ZOO Praha zavítají ročně statisíce návštěvníků

 

Zdroj: kudyznudy.cz-CzechTourism

 

Celkový výsledek: ve většině provozoven závady shledány nebyly

 

Při kontrole nebyly ve většině stánků a restaurací shledány závažné závady. Pouze ve dvou provozovnách byly zjištěny nedostatky, které se týkaly nedostatečné ochrany potravin před kontaminací, neoznačení polotovarů povinnými údaji a nevyhovujícího stavebně technického stavu provozovny. Za zjištěná pochybení bude udělen sankční postih.

 

V Praze 15. 10. 2019

 

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP

 

Bc. Tereza Kulhavá
Lenka Lázinková
Bc. Adéla Čejková
Helena Buřičová