VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-zrušení dočasného zákazu koupání na přírodním koupališti Hostivař

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako správní orgán příslušný podle § 82a odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydává, postupem podle § 94a odst. 2 zákona 258/2000 Sb.,

 

OPATŘENÍ NA ÚSEKU ŘÍZENÍ JAKOSTI VOD KE KOUPÁNÍ

 

a ruší ode dne vyvěšení tohoto opatření dočasný zákaz používání vody ke koupání na přírodním koupališti na povrchových vodách Hostivař, Praha 10.

 

Odůvodnění:

 

HSHMP vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. c) postupem podle § 94a odst. 2 zákona opatření obecné povahy, kterým vydává opatření na úseku řízení jakosti vod ke koupání, spočívající ve zrušení dočasného zákazu používání vody ke koupání na přírodním koupališti Hostivař, Praha 10, který byl vydán dne 1. 8. 2019 pod č. j. HSHMP 41125/2019 na základě obdrženého protokolu prostřednictvím Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (v informačním systému rekreační a pitné vody IS PiVo) ze dne 1. 8. 2019, kód vzorku CI000001388101980802. Výše uvedeným protokolem bylo prokázáno překročení hygienických limitů III. stupně v ukazateli sinice a chlorofyl – a.

 

Dne 7. 8. 2019 obdržela HSHMP prostřednictvím Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (v informačním systému rekreační a pitné vody IS PiVo), protokol ze dne 5. 8. 2019, kód vzorku CI000001553001912248.

 

Z předmětného protokolu plyne, že zjištěnými hodnotami počtu buněk sinic 202 000 buněk/ml (hyg. limit je 100 000 buněk/ml) a koncentrace chlorofylu 130 μg/l (hyg. limit je 100 μg/l) došlo ke snížení hygienického limitu na II. stupeň v ukazateli sinice. Hygienický limit v ukazateli chlorofyl – a zůstává na III. stupni. Hygienické limity jsou stanoveny dle přílohy č. 4. vyhlášky č. 238/2011 Sb. (dále jen „vyhláška“).

 

Podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona je HSHMP povinna monitorovat jakost vody ke koupání nebo sprchování zajištěním laboratorní kontroly ukazatelů znečištění dle zákona, prováděním vizuální kontroly znečištění vody ke koupání makroskopickými řasami nebo odpady a hodnocením znečištění vody ke koupání z hlediska možného ovlivnění zdraví koupajících se fyzických osob, nemá-li tuto povinnost
provozovatel nebo osoba uvedená v § 6d.


Podle § 6a odst. 6 zákona hygienické limity mikrobiologických a fyzikálních ukazatelů jakosti vody v přírodním koupališti, ukazatele a limitní hodnoty rozmnožení sinic, pravidla sledování výskytu sinic, pravidla vizuální kontroly znečištění vody a pravidla monitorování jakosti vody v přírodním koupališti, dále pravidla pro její posuzování, hodnocení a klasifikaci a způsob, termíny a rozsah informování veřejnosti v přírodním koupališti upraví vyhláška č. 238/2011 Sb.

 

Dojde-li ke znečištění vody ke koupání nebo sprchování, je HSHMP dle ustanovení § 82a odst. 1 písm. e) zákona povinna informovat o této skutečnosti veřejnost, a to po celou dobu trvání znečištění. Informace je uvedena na internetových stránkách HSHMP http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx a současně také na informační tabuli umístěné v blízkosti koupacího místa, musí být snadno čitelná, v nesmazatelné formě a nesmí obsahovat jiné údaje než údaje týkající se znečištění vody. Dojde-li k překročení limitní hodnoty ukazatele rozmnožení sinic ve vodě ke koupání v přírodním koupališti, provede HSHMP dále neprodleně doplňující chemické a organoleptické vyšetření jakosti vody ke koupání v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 238/2011 Sb. a dle § 10 odstavec 2) vyhlášky č. 238/2011 Sb. volí zkrácení četnosti odběrů za účelem kontroly na 5 až 9 dnů.

 

Pokračování v monitorování jakosti vody ke koupání dle monitorovacího kalendáře je nezbytné z hlediska probíhající koupací sezóny. Vzhledem k nutnosti průběžného hodnocení zdravotních rizik sleduje vývoj a stav znečištění koupací vody z hlediska všech relevantních ukazatelů pro zajištění ochrany zdraví.

 

Podle § 85 odst. 2 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), správní orgán může odkladný účinek odvolání vyloučit, jestliže to naléhavě vyžaduje veřejný zájem.

 

Podle § 94a odst. 2 zákona opatření na úseku řízení jakosti vod ke koupání § 82a odst. 1 písm. c) stanoví, příslušný orgán ochrany veřejného zdraví jako opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce orgánu ochrany veřejného zdraví, který opatření vydal, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů.


Poučení:


Podle § 94a odst. 2 zákona se opatření obecné povahy podle ust. § 82a odst. 1 písm. c) zákona vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce HSHMP, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů.

 

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.

 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nahlédnout každý u správního orgánu, který opatření vydal.

 

Opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

 

V Praze 9. 8. 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
pověřená zastupováním ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy


„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem"

 

Den vyvěšení: 9. 8. 2019

Den svěšení: