Legislativa

Zákony

110/1998 Sb., ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů

241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

 

Zákony k odborné činnosti HSHMP:

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů

224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)

 

Vyhlášky

281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

 

Vybrané vyhlášky k odborné činnosti HSHMP:

252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem ve znění pozdějších předpisů

473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve znění pozdějších předpisů

 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

 

Nařízení vlády

462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů

291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

 

Věstník vlády

částka 6/2003   Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO-1590/IZS-2003 ze dne 30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraňováním následků mimořádných událostí

částka 4/2004   Směrnice č. 4 Ministerstva vnitra ze dne 8. října 2004 č.j.: PO-365/IZS-2004, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti

 

částka 8/2006   Plán opatření pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru - Pandemický plán ČR

 

 

Aktualizováno dne 3.11.2016
Ing. Nikola Konopásková