Předmět činnosti pracoviště Krizového řízení

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, odvětví, ale i organizace či jiné instituce, která má zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných mimořádných událostí a krizových situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných krizových situací, zajistit zvládnutí těchto situací v rámci své působnosti a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu společenského života v postiženém území a další rozvoj.

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") zřizuje pracoviště krizového řízení, které spolupracuje s dotčenými orgány krizového řízení resortu a kraje při řešení mimořádných situací, podílí se na úkolech integrovaného záchranného systému a zajišťuje připravenost HSHMP na mimořádné události.

Ředitel HSHMP za tímto účelem zřizuje svůj pracovní orgán - Krizový štáb HSHMP, který plní úkoly související s řešením mimořádných událostí a při vyhlášení krizového stavu na území hlavního města Prahy a zajišťuje zmírnění jejich následků. Krizový štáb HSHMP svolává ředitel HSHMP operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení mimořádné situace.

 

V souladu s novelou zákona č. 240/2000 Sb., krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů se rozumí „krizovým řízením souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo ochranou kritické infrastruktury“.

Krizovou situací je mimořádná událost (podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému), narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při níž je na území kraje vyhlášen hejtmanem „Stav nebezpečí“, nebo na území státu vyhlášen Vládou ČR „Nouzový stav“, případně „Stav ohrožení státu“ (krizové stavy).

 

 

 

Dokumentace krizového řízení

HSHMP zabezpečuje krizovou připravenost v rámci své působnosti (dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů) a k tomuto účelu zpracovává svůj plán krizové připravenosti.

 

K zajištění řízení ochrany veřejného zdraví a akceschopnosti subjektů v regionu v případě výskytu závažných infekčních onemocnění, včetně výskytu chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru, v souladu s usnesením č. 682 Vlády České republiky ze dne 14. září 2011 „Pandemický plán ČR"je zpracován Pandemický plán hlavního města Prahy. Zpracování zabezpečuje HSHMP ve spolupráci s ostatními odbornými složkami Magistrátu hlavního města Prahy. PP HMP schvaluje ředitel HSHMP a předkládá k projednání Bezpečnostní radě hlavního města Prahy.

 

 

Bližší informace k Pandemickému plánu České republiky jsou dostupné pro zájemce na webu MZ ČR http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/pandemicky-plan-cr_1093_5.html.   

 

 

Mgr. Šárka Nováková, 22. 4. 2016

krizový manažer HSHMP