Ředitel HSHMP

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

 

Rigorózní řízení obhájil v roce 2013 v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a studium MBA úspěšně ukončil v roce 2011 na ESMA Barcelona a to v oboru Podniková ekonomika a management. Od roku 2006 do roku 2009 pracoval na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako vedoucí oddělení analýz, statistiky a IT technologií a poté na pozici ředitele odboru Strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví. Od dubna 2009 byl jmenován náměstkem ředitele pro ekonomicko-provozní činnost na Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze. Od 1. března 2016 byl jmenován ředitelem Hygienické stanice hlavního města Prahy.

 

Od roku 2013 byl externím studentem doktorského studia (Ph.D.) na katedře Sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a věnuje se oblasti výzkumu prostorových a sociálně-ekonomických determinantů výskytu nemocí z povolání se zaměřením na automobilový průmysl. Zároveň je členem týmu GEOQOL (Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických a společensko-ekonomických souvislostech) na PřF Univerzity Karlovy v Praze, kde se aktivně zaměřuje na výzkumné otázky lékařské geografie a geografie zdravotního stavu obyvatelstva. Své doktorské studium úspěšně ukončil v červnu 2017 a obhájil titul Ph.D.

 

 

Participace na projektech:

 

Je hlavním řešitelem projektu GAUK č. 80315 s názvem „Regionální analýza nemocí z povolání v automobilovém průmyslu v Česku a případová studie lékařské geografie“. Více informací o tomto projektu je k dispozici na http://geoqol.natur.cuni.cz/?portfolio=nemoci-z-povolani-v-cesku). 

 

V rámci svého působení na Ministerstvu zdravotnictví ČR byl členem řešitelského týmu projektu „Aplikace moderních ICT metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti systémů státního zdravotního dozoru“, financovaného z ESF, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00003, jehož cílem je využít data z hygienických registrů k informování veřejnosti pomocí geografických informačních systémů (GIS).

 

 

Vybraná publikační činnost:  

  • JAROLÍMEK, J.; Žídková, V.; Urban, P. (2017): Zdravotní stav zaměstnanců v automobilovém průmyslu - pilotní studie. Praktický lékař 2017; 97(2): 56-60
  • JAROLÍMEK, J.; Urban, P.; Pavlínek, P.; Dzúrová, D. (2017): Occupational diseases in the Automotive Industry in Czechia – geographic and medical context. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2017; 30(3): 455-468; (IF=0,947); https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00919
  • JAROLÍMEK, J. (2017): Pohled na zdraví očima geografa a možnost využití GIS v hygienické službě. ArcRevue 2017; 3–4/2017, s. 6–11
  • JAROLÍMEK, J.; Hamplová, V. (2016): Den zdraví jako nástroj proti dětské obezitě. Geografické rozhledy, 25, 3, s. 21.
  • JAROLÍMEK, J.; Lustigová, M. (2015): Obezita – novodobá epidemie 21. století. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 10-11.
  • JAROLÍMEK, J., Urban, P. (2014): Twenty Year Development of Occupational Diseases in the Czech Republic: Medical and Geographical Aspects. Central European Journal of Public Health 2014; 22(4): 251-256 (IF=0,798); http://dx.doi.org/10.21101/cejph.a4063
  • JAROLÍMEK, J. (2014): Hluk jako spojující článek mezi lékaři a geografy. Informace ČGS, 33, č. 2, s. 13–22.
  • JAROLÍMEK, J., Marvanová, J. (2014): Profesionální onemocnění obyvatel Středočeského kraje. In: HAMPLOVÁ, L. (ed.): Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje. KHS, Praha 2014. s. 155–159. ISBN 978-80-260-6836-5.
  • JAROLÍMEK J. (2013): Nemoci z povolání v automobilovém průmyslu ve Středočeském kraji. Praktický lékař 2013; 93(3): 100-104
  • JAROLÍMEK J. (2012): Vnímáme obchod 21. století skutečně pouze očima plných regálů? Marketing & komunikace 2012; XXII(3)

 

 

Fotografie ředitele HSHMP k možnému využití (viz příloha)


 

Přílohy