Ředitel HSHMP

 

V čele Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") stojí ředitel, kterého v souladu se zákonem o státní službě jmenuje po dohodě s ministrem zdravotnictví Státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví. Ředitel HSHMP organizuje, řídí, plánuje a kontroluje její činnost a zastupuje ji navenek.

 

Řediteli HSHMP jsou organizačně přímo podřízeni ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, ředitel odboru správního, ředitel odboru ekonomicko provozního a krizový manažer. Řediteli HSHMP je dále přímo podřízen sekretariát ředitele.

 

Ředitel plní zejména tyto úkoly:

 

 • činí jménem této složky veškeré právní úkony statutárního orgánu – určitými právními úkony může pověřit další zaměstnance KHS
 • jmenuje a odvolává svého statutárního zástupce
 • jmenuje, odvolává a přímo řídí náměstky ředitele pro úsek správní činnosti, pro úsek odborné činnosti a pro úsek ekonomicko provozních činností
 • pověřuje náměstky zastupováním KHS po dobu své nepřítomnosti
 • na návrh náměstka ředitele pro odbornou činnost jmenuje a odvolává vedoucí odborů a vedoucí oddělení v odborech
 • na návrh náměstka ředitele pro správní činnost a náměstka ředitele pro ekonomicko provozní činnost jmenuje a odvolává vedoucí oddělení spadající do působnosti těchto náměstků
 • stanoví a ukládá náměstkům pracovní úkoly a kontroluje jejich práci
 • v rámci organizace vydává vnitřní směrnice a interní normativní akty
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o námitkách dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění
 • rozhoduje o závěru stížností na zaměstnance podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb.
 • je oprávněn prodloužit lhůtu k odstranění závad uzavřené provozovny dle § 84 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.
 • usměrňuje zásadní směry výkonu státního zdravotního dozoru
 • usměrňuje plán kontrolní činnosti, zpravidla na období jednoho roku
 • rozhoduje o organizačním uspořádání KHS
 • jmenuje interní komise potřební pro provoz KHS a odborné komise v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.
 • pověřuje vždy jednoho z vedoucích zaměstnanců příslušného územního pracoviště výkonem jím vymezených provozních činností k zabezpečení chodu daného pracoviště (koordinátor)
 • podílí se na spolupráci se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky a krizového řízení příslušného kraje
 • pověřuje zaměstnance KHS k plnění úkolů dle § 88 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.