DEN ZDRAVÍ na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

Včera, tj. 23. 11. 2016 pořádala Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy již třetí ročník společné akce Geografie pro život - Den zdraví se zaměřením na prevenci civilizačních chorob. Akci spolu s odborníky z HSHMP zastřešovali také zástupci výzkumného týmu GeoQol Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a studenti navazujícího magisterského studia Sociální epidemiologie. 


Akce se již tradičně setkala z velkým zájmem z řad studentů i široké veřejnosti. Návštěvníci akce, kterých bylo zhruba 170, využili všech nabízených aktivit. Velký zájem byl o stanovení tělesných parametrů pomocí speciální váhy (fotografie č. 1). Bližší informace o této akci jsou k dispozici na webových stránkách HSHMP - viz http://hygpraha.cz/dokumenty/geografie-pro-zivot---den-zdravi-na-prirodovedecke-fakulte-university-karlovy-2773_2773_437_1.html.


Fotografie č. 1: Měření tělesných parametrů

 

 

Kuřáci využili možnost nechat si změřit CO ve vydechovaném vzduchu a následně jim byla nabídnuta možnost otestovat svoji závislost na nikotinu pomocí Fagerströmova dotazníku (fotografie č. 2).


Fotografie č. 2: Měření oxidu uhelnatého u kuřáků

 

 

Měření krevního tlaku využili téměř všichni účastníci akce bez rozdílu věku (fotografie č. 3).


Fotografie č. 3: Měření krevního tlaku

 

 

Letošní novinkou bylo navázání spolupráce HSHMP s výživovými specialisty z obecně prospěšné společnosti Vím, co jím, kteří se zaměřili na výživové poradenství s praktickými ukázkami obsahu cukru, soli či tuku v potravinách. V rámci jejich aktivit bylo možné se také podívat na to, co by měla obsahovat „zdravá svačinka“, kterou bylo možné také ochutnat. Toto stanoviště se setkalo taktéž s velkým zájmem veřejnosti (fotografie č. 4).


Fotografie č. 4: Výživové poradenství

 

 

 

Pozitivně vnímána byla také možnost nácviku samovyšetření prsu a varlat, které z hlediska preventivního vnímá HSHMP jakožto velmi důležitý faktor k včasnému odhalení nádorového onemocnění. Toto stanoviště odborně zastřešovali kolegové ze Státního zdravotního ústavu (fotografie č. 5).


Fotografie č. 5: Nácvik samovyšetření prsu a varlat

 

 

I v letošním roce byla dána všem účastníkům akce možnost diskuze a odborné konzultace naměřených hodnot s lékaři, kteří poskytovali odborné poradenství v oblasti zdravého životního stylu (fotografie č. 6).


Fotografie č. 6: Konzultace s lékařem

 

 

Jménem Hygienické stanice hlavního města Prahy bych velmi rád poděkoval za aktivní účast nejen našim zaměstnancům, kteří akci pořádali, ale velké poděkování patří také doc. RNDr. Dagmar Dzúrové, CSc. z Přírodvědecké fakulty Karlovy Univerzity, MUDr. Lidmile Hamplové, Ph.D. z Vysoké školy zdravotnické v Praze, dále pak zástupcům Státního zdravotního ústavu v Praze a o.p.s. Vím, co jím.

 

V Praze dne 24. 11. 2016

 


RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel