Postup při zřizování provozovny pro výkon činnosti epidemiologicky závažné

Za činnosti epidemiologicky závažné, jinak také označované jako služby péče o tělo se podle § 19 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) považují: provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování činností, při níž je porušována integrita kůže.

 

Zřízení nové provozovny


Každá provozovna, v níž se má vykonávat některá ze služeb péče o tělo, musí být ke stanovenému účelu určena rozhodnutím stavebního úřadu. O konkrétních podmínkám případné změny v užívání je třeba se informovat na místně příslušném stavebním úřadu. K případné změně v užívání je vždy zapotřebí též souhlasné závazné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví – Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), které osvědčuje, že příslušný prostor vyhovuje požadavkům právních předpisů v ochraně veřejného zdraví. Závazné stanovisko HSHMP slouží pak jako jeden z podkladů pro stavební úřad pro vydání souhlasu se změnou užívání, s provedením stavebních úprav a s následným užíváním prostoru jako provozovny péče o tělo.

 

Žádost o vydání závazného stanovisko HSHMP

 

V žádosti musí být uvedeny informace o žadateli a provozu:

 • označení žadatele, adresa nebo sídlo firmy, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail),
 • adresa navrhované provozovny,
 • počet pracovníků a doba pracovní činnosti v jednom pracovním dni (tam, kde není zajištěno přirozené osvětlení, nesmí pracovní doba pracovníka přesáhnout 4 hodiny v jednom pracovním dni),
 • druh a rozsah poskytovaných služeb, podle živnostenského oprávnění: (např. holičství, kadeřnictví, masérské, rekondiční a regenerační služby apod.)

Součástí žádosti musí být zjednodušená projektová dokumentace s půdorysem a popisem uvedených prostor a jejich vybavení - zařizovacích předmětů. V technickém popisu je potřebné uvést:

 • k jakému účelu byly dané prostory doposud využívány (poslední kolaudovaný stav),
 • zda budou prováděny stavební úpravy, a pokud ano, tak tyto popsat,
 • jak bude provozovna vypadat po úpravách, z jakých prostor bude sestávat, popis jednotlivých místností a jejich vybavení – povrchy podlah, velikost místností a způsob jejich využití,
 • způsob osvětlení, větrání, vytápění všech místností provozovny,
 • jakým způsobem je získávána pitná voda (např. městský vodovodní řad) a jakým způsobem je zajištěna teplá voda (např. centrální zásobování, zásobníkový ohřívač vody - boiler),
 • vybavení zařizovacími předměty (umývadla, výlevka apod.), vybavení nábytkem, pracovní místa,
 • umístění WC s předsíňkou a umývadlem, úklidové komory s výlevkou pro potřeby úklidu a způsob uložení úklidových a dezinfekčních prostředků,
 • jak je zajištěno oddělené ukládání pracovního a civilního oděvu na provozovně.

Při rozšíření činností poskytovaných služeb ve stávající provozovně nebo při stavebních úpravách stávající provozovny je třeba se dotázat na místně příslušném stavebním úřadu ohledně potřeby změny v užívání. Při jakékoli významné změně činností v provozovně je však v každém případě nutné požádat HSHMP o změnu schváleného provozního řádu, a to ještě před touto změnou, pokud jde o rozšíření činnosti, včetně vnesení nových přístrojů k péči o tělo.

 

V případě provádění rozsáhlých stavebních úprav (demolice, zdění příček, celková rekonstrukce, apod.) je třeba doložit kompletní paré projektové dokumentace zpracované v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí bude rovněž vyhodnocení hluku ze stavební činnosti.

 

Provozní řád


V souladu s ustanovením § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. je povinností provozovatele činností epidemiologicky závažných vypracovat provozní a předložit jej HSHMP ke schválení, a to před zahájením činnosti. Schválený provozní řád se vyvěsí při zahájení činnosti v provozovně. Provozní řád je třeba změnit vždy při změně podmínek pro výkon činností epidemiologicky závažných. S provozním řádem je provozovatel povinen seznámit své zaměstnance a další osoby, které pracují na jejich pracovištích a zajistit a kontrolovat jeho dodržování.


V provozním řádu provozovatel uvede zejména:

 • podmínky činnosti,
 • použití strojů, přístrojů a dalších zařízení,
 • zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, ke kterým by mohlo dojít nesprávně poskytnutou službou, včetně podmínek dezinfekce a sterilizace,
 • zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele,
 • způsob zacházení s prádlem a očisty prostředí provozovny.

Vzorový provozní řád je k dispozici zde.

 

Podmínky pro výkon činností epidemiologicky závažných


Všechny osoby, které vykonávají tyto činnosti, musí:

 • mít zdravotní průkaz
 • mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a
 • dodržovat zásady osobní a provozní hygieny dle požadavků § 51 a § 52 vyhlášky č. 137/2004 Sb,. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.

Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví:

 

a) požadavky na zdraví osob vykonávajících příslušnou činnost,

b) základní hygienické zásady při práci,

c) základy dezinfekce a sterilizace,

d) rané a kožní nákazy (základní znalosti o jejich epidemiologii a prevenci),

e) zacházení s prádlem a jeho ukládání,

f)  pohlavní nákazy (základní znalosti o jejich epidemiologii a prevenci),

g) speciální hygienická problematika podle pracovní činnosti v rozsahu provozního řádu.

 

Dále jsou k výkonu činností epidemiologicky závažných stanoveny povinnost používat jen vodu pitnou, zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru poskytované služby.

 

Jakým otázkám je třeba věnovat zvýšenou pozornost:

 • zajištění vybavení pracoviště úklidovou komorou s výlevkou s teplou a studenou vodou a nábytkem pro uložení úklidových pomůcek, nebo zajistit možnost využití centrální úklidové komory (pokud existuje v daném objektu),
 • na pracovišti musí být zajištěno oddělené uložení pracovního a civilního oděvu osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné,
 • v každé provozní místnosti musí být instalováno umývadlo pro mytí rukou s pitnou vodou,
 • pro pracovníky poskytující činnosti epidemiologicky závažné musí být k dispozici WC s předsíňkou vybavenou umývadlem s tekoucí pitnou vodou (do 5 pracovníků stačí jedno WC). WC pro klienty není povinné,
 • plochy podlah musí být omyvatelné a dezinfikovatelné, ostatní vybavení rovněž musí umožňovat snadnou údržbu s použitím dezinfekčních prostředků.

Nejdůležitější právní a další předpisy týkající se provozoven, v nichž jsou vykonávány činnosti epidemiologicky závažných:

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zejména §§ 19, 20, 21, 22, 100,
 • vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů - § 51, 52,
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – zejména §§ 41, 42, 45, 46, 53, 54,
 • Česká technická norma ČSN 73 4108 - Hygienická zařízení a šatny.                                 

V Praze dne 27. 6. 2018

 

 

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M. 

ředitel odboru hygieny obecné a komunální

 

MUDr. Zuzana Peterková

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální