Dětská skupina – otázky a odpovědi

1. K povinnosti evidence zařízení pro děti jako dětské skupiny

 
Dotaz: Jako s.r.o. provozuji soukromé zařízení pro děti do 3 let (jesle), které splňuje požadavky vyhlášky č.410/2005 Sb. Je tedy pro mě nutnost či dokonce povinnost se nyní registrovat jako "dětská skupina"?
Odpověď: Není - jesle jako soukromé zařízení jsou živností péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a tudíž mají povinnost plnit vyhlášku č.410/2005  Sb. v návaznosti na povinnosti dle §7 zákona č.258/2000 Sb.. Dětskou skupinou není. V současné době jsou pro předškolní péči trojí zařízení- školská, některé živnosti a dětská skupina.
 
Dotaz: Jsem chůva a hlídám děti ve své domácnosti jako volná živnost, musím se evidovat jako dětské skupina?
Odpověď: Nikoliv, jako živnostníka se vás zákon „o dětské skupině“ netýká. Vzhledem k tomu, že nemáte provozovnu, tak ani zákon č.258/2000 Sb..
 
Poznámka: Novelou zákona č. 247/2014 Sb. – a to zákonem č.127/2015 Sb., byla zrušena povinnost evidence všech činností, které naplňovaly znaky péče o dítě v dětské skupině. Nyní se eviduje pouze ta služba péče o dítě, která má v úmyslu se stát dětskou skupinou.
 

2. Podmínky pro vydání závazného stanoviska hygienické stanice jako podkladu pro evidenci  poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině

 
Dotaz: Předpis pro dětskou skupinu vyhláška č.281/2014 Sb. se odvolává na vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Jak to je s osvětlením?
Odpověď: Pokud stavba byla kolaudována jako byt, obytná či pobytová místnost, má se za to, že denní osvětlení bude vyhovovat i pro dětskou skupinu. Pokud byl prostor kolaudován pro nějaké krátkodobé aktivity (např. dětský koutek atp.), vždy se bude denní osvětlení posuzovat znovu, zda vyhovuje normovým hodnotám, stejně tak prostory. Pro památkově chráněné budovy se počítá i se sdruženým osvětlením (kombinace denního a umělého osvětlení). Je to nepříliš vhodný, ale ještě akceptovatelný způsob osvětlení pro účely menší dětské skupiny. 
Dotaz se netýká stávajících schválených zařízení pro předškolní děti, tam bylo denní osvětlení již posuzováno. 
U nově budovaných prostor se bude postupovat dle příslušných norem.
 
Dotaz: Jsme zkolaudované dětské zařízení - kolaudační rozhodnutí je vystaveno stavebním úřadem na dětské centrum. Musíme podstoupit změnu užívání na stavebním úřadu?
Odpověď: Pro vystavení stanoviska hygienické stanice pro účely evidence poskytovatele bude podstatné, jak posuzovala současnou aktivitu, nikoliv jak se ta aktivita nazývá. Lze předpokládat, že pokud byl charakter činnosti obdobný (tj. péče o předškolní děti včetně nějaké formy stravování) nebude změna na dětskou skupinu vyžadovat stavební úpravy a tedy ani nové stavební řízení o změně užívání stavby. V případě pochybností je lépe záměr konzultovat s příslušným odborem hygienické stanice - tedy s odborem hygieny dětí a mladistvých. 
 
Dotaz: Podle jakého zákona musí dětská skupina plnit požadavky vyhlášky č.410/2005 Sb. určené pro školská zařízení?
Odpověď: Zákon „o dětské skupině“ - přesněji zákon č.247/2014 Sb. - mění ustanovením §28 zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a sice v §7, §23 a §50. Po této změně se ustanovení §7 týkají i dětské skupiny nad 12 dětí a prováděcím právním předpisem pro tuto skupinu je zmíněná vyhláška- tedy platí i pro dětské skupiny nad 12 dětí. 
 
Dotaz: Na koho se obracet s žádostí o kontrolu prostor, konkrétní osoby?
Odpověď: Především musí budoucí „poskytovatel“ podat žádost na místně příslušnou hygienickou stanici. Formulář žádosti bude vyvěšen na webových stránkách stanic, ale lze ji napsat běžným dopisem. Důležité je uvést veškeré identifikační údaje- kdo žádá včetně IČ sídlo, korespondenční adresa, telefon či jiné spojení pro případné doplňující dotazy, o jakou věc žádá s popisem prostor, stravování a provozu. 
Neví-li si žadatel rady, kam žádost poslat- najde informace na webových stránkách. Pro území Prahy je to Hygienická stanice hl.m. Prahy, podatelna v Rytířské 12, Praha 1. Příslušným odborem je odbor hygiena dětí a mladistvých. Žádá se vždy hygienická stanice.
V žádosti musí být popis z toho důvodu, že souhlasným stanoviskem hygienická stanice  stvrzuje, že stravování, prostory a provoz odpovídají požadavkům zákona o dětské skupině.
Pokud je zřízení prostor pro dětskou skupinu spojeno s nějakými stavebními úpravami, musí před podáním žádosti o stanovisko pro účely zápisu do evidence poskytovatelů proběhnout samostatné stavební řízení. 
Příslušný pracovník hygienické stanice zpravidla bude žádat o místní šetření před vydáním tohoto stanoviska, pokud mu stav zařízení není již znám.
 
Dotaz: Jaké paragrafy vyhlášky č.410/2005 Sb. platí vlastně pro dětskou skupinu? Dětská skupina přece není vzdělávací zařízení.
Odpověď: Na dětskou skupinu nad 12 dětí (tedy od 13 dětí včetně) se vztahují všechna ustanovení platící pro předškolní zařízení a provozovny, neboť jde věcně o obdobnou péči. Vzdělávání v mateřské škole je vázáno spíše na pedagoga, než vybavení. Děti mají v obojích typech zařízení stolky, u kterých nejen malují, ale také se stravují. Proč by měla být dvojí pravidla, jedná se o podmínky pro celkový rozvoj dítěte, i na hru je třeba dobře vidět, například.
 

3. Očkování dětí

 
Dotaz: Dítě, které je neočkované, nesmí do kolektivu? Přijímáme neočkované děti, dosud nám stačilo čestné prohlášení rodičů, že je dítě zdravé a schopné navštěvovat kolektiv.
Odpověď: Zákon o dětské skupině mění zákon č.258/2000 Sb. v §50 v tom smyslu, že se povinnost přijmout pouze řádně očkované dítě týká i dětské skupiny. Čestné prohlášení nebude stačit - není to objektivní doklad v obecném smyslu. Dítě musí být nejen zdravé, resp. v takovém zdravotním stavu, který umožňuje pobyt dítěte v kolektivu, ale zároveň musí být i řádně očkované- jsou to tedy požadavky dva uvedené v zákoně o dětské skupině (§11).
 
Dotaz: kdo bude udělovat výjimku týkající se povinného očkování při přijímání dětí, nebo se vyjadřovat k případnému zamítnutí žádosti rodičů o udělení výjimky, přijetí či nepřijetí dítěte do zařízení z důvodu odmítnutí očkování?
Odpověď: výjimka z požadavku na řádné pravidelné očkování dítěte z důvodu odmítnutí očkování rodičem neexistuje.
 
 

4. Stravování v dětské skupině

 
Dotaz: Jaké jsou podmínky při výdeji vlastní stravy dětem? Zatím máme jen potravinové průkazy.
Odpověď: Na základní podmínky stravování v případě výdeje vlastní stravy dětí (tedy pořizované rodičem)  rovněž zákon o dětské skupině pamatuje – viz §8 odst. 2. Příručky správné hygienické praxe lze nalézt na internetu na webových stránkách např. hygienických stanic.
Požadavky vychází z přímo použitelného předpisu Nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin – konkrétně čl.4 a přílohy II. Dále se na toto minimalistické stravování vztahují i obecné požadavky z prováděcího předpisu k zákonu č.258/2000 Sb. – konkrétně vyhlášky č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných na osobní a provozní hygienu, a to přiměřeně rozsahu činnosti. Musí být podmínky pro uložení potravin v náležitých teplotách a pro bezpečný ohřev. Tedy musí být splněny základní podmínky pro manipulaci s pokrmy včetně osobní a provozní hygieny.
Je třeba zdůraznit, že pečující osoba, která jakýmkoliv způsobem manipuluje s potravinami či pokrmy dodanými jakýmkoliv způsobem do dětské skupiny a určených dětem, musí znát základní hygienické minimum- to je rovněž součástí povinnosti každého držitele zdravotního průkazu. Proto se doporučuje nechat takové osoby proškolit.
 
Dotaz: Dle čeho se řídí stravovací normy v dětské skupině?
Odpověď: Pro dětskou skupinu nejsou stravovací normy stanoveny. Lze jen doporučit řídit se obdobnými zásadami jako v mateřské škole.
 
Dotaz: Kdo ponese zodpovědnost za správnost nutričních hodnot, skladbu jídelníčku, dodržování spotřebního koše? Dosud probíhala kontrola pouze ze strany KHS.
Odpověď: Dětská skupina nemá povinnosti školní jídelny, tedy žádný spotřební koš. Odpovědnost za adekvátní stravování ponese poskytovatel (v případě donášení vlastní stravy rodič).
 
Dotaz: V současné době, kdy probíhá doslova revoluce ve stravování, zejména v dětských zařízeních, kdo to bude kontrolovat, bude povinnost nutričního terapeuta?
Odpověď: Žádná revoluce se nekoná, je jen tlak na kvalitu dětského stravování. Kontrolu nad hygienou stravování budou provádět hygienické stanice.
 
Tyto otázky byly položeny v rámci Semináře o jeslích, pořádaného dne 27.1.2015 APRAV, Zdravotnickým zařízením MěČ Praha 4 a Klubem K2. Děkujeme za pozvání.
 
MUDr.Blanka Kučerová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
Aktualizace 29.3.2016