Jděte s dětmi klidně ven, sledovaná pískoviště jsou v pořádku

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provádí kontrolu (státní zdravotní dozor – dále „SZD“) pískovišť jako místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze: dle § 82 odst. 2, písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.


V rámci SZD bylo na jaře pražskými hygieniky zkontrolováno pět veřejných pískovišť v těchto lokalitách:

 

1. Dětské hřiště, Vrchlického sady, Praha 1;
2. Dětské hřiště, Lannova 2061, Praha 1;
3. Dětské hřiště, Kaizlovy sady, Praha 8;
4. Dětské hřiště, Jateční, Praha 7;
5. Dětské hřiště, Pechátova, Praha 5.

 

Předmětem kontroly byly odběry písku z pískovišť umístěných na veřejných dětských hřištích za účelem ověření dodržování hygienických limitů vybraných chemických prvků dle přílohy č. 14, tabulky č. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

 

Všechna vytipovaná pískoviště (letos podle kritéria - umístění v dopravně exponované oblasti pro možnost přítomnosti kadmia v písku) při kontrole obstála. „Je z našeho pohledu velmi potěšující, že na všech kontrolovaných pískovišťích bylo zjištěno dodržení hygienických limitů vybraných chemických prvků podle vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch,“  okomentoval výsledky Jan Jarolímek, ředitel HSHMP s tím, že i přes tento pozitivní výsledek počítá HSHMP s dalšími kontrolami v průběhu celého roku. Dětská pískoviště se totiž kontrolují od jara do podzimu - tedy v době, kdy se tato místa navštěvují. Kontroly HSHMP uskutečňuje na základě kontrolního plánu, který je pro daný rok schválený. Pro rok 2017 musí pražští hygienici zkontrolovat 10 % pískovišť ze 101. Stížnosti z řad veřejnosti na hřiště, která mají správce a fungují podle provozního řádu, HSHMP neeviduje žádné. Hlavně proto, že provozovatelé pískovišť se o ně naučili starat a dodržují pravidla schválená v provozních řádech.

 

FOTO 1: Dětská pískoviště v Praze se kontrolují opakovaně

Zdroj: HSHMP


Samotné odběry se uskutečnily na začátku sezóny (v dubnu), ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem, pracoviště Kladno. Další šetření budou následovat během roku.

 

A podle jakých kritérií kontroly probíhaly?
Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem - vyhláška č. 238/2011Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch stanovené v § 40. Hygienické limity chemického, mikrobiálního a parazitárního znečištění písku užívaného ke hrám dětí v pískovištích na venkovních hracích plochách určených pro hry dětí jsou upraveny v příloze č. 14 této vyhlášky.


Podmínky provozování takové hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upraví provozovatel v provozním řádu. 

 

Příloha č. 14 vyhlášky č. 238/2011 Sb., tabulka č. 1 - Mikrobiologické limity pro znečištění písku

Zdroj: HSHMP

 

Příloha č. 14 vyhlášky č. 238/2011 Sb., tabulka č. 2 - Chemické limity pro znečištění písku

Zdroj: HSHMP

 

Další podrobnosti na téma písek a pískoviště, najdete zde: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/piskoviste-2407_2407_468_1.html

 

V Praze dne 13. 6. 2017

 
Mgr. Ivana Průšová
vedoucí oddělení HDM